polityka jakości, środowiskowa i bhp

HORIZONT GLOBAL Dzieniszewski Laszczak Spółka komandytowa świadomie podjęła działania w sferze systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP mając na uwadze satysfakcję klientów, pracowników i poszanowanie środowiska naturalnego oraz interesy innych stron zainteresowanych, w szczególności dostawców i otoczenie lokalne. Zarządzanie jakością, środowiskowe i BHP traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, znaczącego potencjału firmy oraz wiedzy naszych pracowników i podwykonawców w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta. Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi oparte na modelu zrównoważonego rozwoju w kontekście ekologicznym, społecznym i etycznym w szczególności z myślą o przyszłych pokoleniach. Dążymy do respektowania określonych powyższych zasad w Spółce jak również przez naszych dostawców.

 

Zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących zgodności oraz wymagań klientów,
 • uwzględniania tych wymagań w naszych uregulowaniach wewnętrznych,
 • ochrony środowiska naturalnego w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • prowadzenie działalności tak aby mogła być uznana jako wnosząca „istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym”, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling”
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym
 • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP,
 • konsultowania i współudziału pracowników w zintegrowanym systemie zarządzania.

 

W celu realizacji niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:

 • Przestrzeganie uzgodnionych zakresów i terminów realizacji oraz wysoką jakości usług
 • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów,
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, odpadami, energią,
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej i związanej z BHP pracowników, klientów i dostawców,
 • Informowanie zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście ochrony środowiska i BHP,
 • Stałe zwiększanie zastosowania energooszczędnej techniki informatycznej oraz zwiększanie wykorzystania energooszczędnych pojazdów i urządzeń.

 

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez:

 • Regularną ocenę czystości oraz badanie satysfakcji klienta i podejmowanie działań w razie potrzeby,
 • Określanie zakresu i sposobu realizacji usług przy wsparciu doradców technicznych firm dostarczających profesjonalne urządzenia i środki czystości,
 • Doskonalenie procesów realizacji usług w celu zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko i na strony zainteresowane,
 • Zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących dostawy zgodne z naszymi wymaganiami w tym w zakresie jakości, środowiska i BHP,
 • Zapobieganie wypadkom poprzez szkolenia i zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa minimalizujących ryzyko wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowych,
 • Planowanie i realizację działań zapobiegających awariom i zanieczyszczeniu środowiska oraz działań ograniczających ich skutki,
 • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników,
 • Zachowywanie w tajemnicy informacji związanych z działalnością klienta,
 • Zapobieganie jakiejkolwiek dyskry minacji,
 • Podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP.

 

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP. W imieniu Spółki deklarujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

 

 

 

Wrocław, 26.11.2021                              Jaromir Salamonowicz

Polityka jakości, środowiskowa i BHP