POLITYKA energetyczna

W Horizont Global Sp. z o.o. Sp.k. jesteśmy świadomi konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania energią jako integralnej części naszego zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ).

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi oparte na modelu zrównoważonego rozwoju. Pragniemy aby HORIZONT GLOBAL Sp. z o.o. Sp.k. była postrzegana jako organizacja odpowiedzialna społecznie i środowiskowo. Zarządzanie energią traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką. Będziemy dążyć do respektowania poniższych zasad również przez naszych dostawców.

Mając na uwadze, że:

Działania Spółki w zakresie zarządzania energią, w szczególności związane z:

 • zwiększaniem zastosowania w Spółce nowoczesnych technologii (ICT),
 • stosowaniem coraz bardziej efektywnych energetycznie urządzeń i procesów,
 • identyfikowaniem możliwości poprawy wyniku energetycznego podczas projektowania nowych lub poddawanych renowacji wyposażenia, obiektów, systemów i procesów wykorzystujących energię, które mogą mieć (znaczący) wpływ na wynik energetyczny Spółki,
 • podnoszeniem świadomości osób pracujących pod nadzorem Spółki w obszarze oszczędzania energii, zapobiegania jej marnowaniu i zwiększania efektywności energetycznej,

mogą przyczynić się do:

 • zwiększenia motywacji pracowników i innych stron zainteresowanych do oszczędzania energii,
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 • poprawy jakości powietrza,
 • zmniejszenia naszego zapotrzebowania na surowce (nośniki energii),
 • wygenerowania oszczędności finansowych w Spółce,
 • zwiększenia stabilności gospodarczej przez zmniejszenie podatności na nieprzewidziane zmiany dostępności i cen nośników energii, jak również do
 • zwiększenia konkurencyjności Spółki, jako organizacji odpowiedzialnej społecznie i uzyskiwania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zobowiązujemy się do:

 • wdrożenia, stosowania i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania energią;
 • zapewnienia dostępności informacji i zasobów, niezbędnych do osiągnięcia celów energetycznych;
 • przestrzegania mających zastosowanie wymagań prawnych (przepisów) i innych wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz dotyczących wykorzystywania energii czy zużycia energii;
 • uwzględniania tych wymagań w naszych uregulowaniach wewnętrznych,
 • uzyskiwania stałej poprawy wyniku energetycznego Spółki oraz
 • dążenia do zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko.

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez:

 • powołanie zespołu zarządzania energią;
 • identyfikowanie obszarów znaczącego wykorzystania energii i koncentracja na poprawie wyniku energetycznego w tych obszarach;
 • ustanawianie, związanych z energią, kryteriów dla obiektów, wyposażenia, systemów i procesów wykorzystujących energię;
 • komunikowanie tych kryteriów osobom pracującym pod nadzorem Spółki;
 • wdrażanie nadzoru nad działaniami operacyjnymi i serwisowymi;
 • wdrażanie planów działań, niezbędne do osiągnięcia poprawy wyniku energetycznego Spółki;
 • zapewnianie adekwatnych kompetencji;
 • podnoszenie świadomości, związanej z zarządzaniem energią wśród pracowników, klientów i dostawców,
 • dokonywanie zakupów w oparciu o przepisy UE dotyczące ekoprojektu (wymogi w zakresie efektywności energetycznej oraz wymogi środowiskowe dla urządzeń AGD i  produktów przemysłowych) jak również o etykiety energetyczne (które stanowią źródło informacji o zużyciu energii i charakterystyce środowiskowej produktów);
 • dokonywanie zakupów urządzeń z uwzględnieniem ich efektywność energetycznej i wykorzystywanie uznanych poradników w tym zakresie;
 • informowanie dostawców o tym, że efektywność energetyczna jest jednym z kryteriów oceny w procesie zakupu wykorzystujących energię produktów, wyposażenia lub usług;
 • nadzorowanie zleconych na zewnątrz procesów powiązanych z wykorzystaniem energii charakteryzującymi się znacznym jej zużyciem (np. ogrzewanie);
 • informowanie zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście zarządzania energią i poprawy wyniku energetycznego;
 • stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej oraz zwiększanie wykorzystania energooszczędnych pojazdów i urządzeń;
 • regularną ocenę wyniku energetycznego Spółki i podejmowanie działań w razie potrzeby.

W celu zapewnienia, że osoby pracujące pod nadzorem Spółki są świadome:

 • niniejszej polityki energetycznej Spółki oraz swojego wkładu w skuteczność zarządzania energią w Spółce i w osiąganie celów energetycznych ,
 • wpływu swoich działań lub zachowań na wynik energetyczny Spółki;
 • konsekwencji niespełnienia wymagań zarządzania energią;
 • korzyści (w tym dla stron zainteresowanych) z poprawy wyniku energetycznego Spółki;

oraz w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania energią prowadzimy następujące działania:

 • informowanie pracowników o znaczeniu efektywności energetycznej dla Spółki i jej klientów i podejmowanych wysiłkach Spółki w tym zakresie;
 • zapewnianie szkoleń w tym dotyczących oszczędzania energii podczas codziennych czynności i zapobiegania marnowaniu energii;
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej;
 • zachęcanie i motywowanie pracowników do przyczyniania się do poprawy efektywności energetycznej Spółki w tym do przedstawiania swoich propozycji doskonalenie działań i procesów (np. przez wskazanie miejsc marnowania energii / zbędnego zużywania/ czy propozycje lepszej organizacji pracy dla zwiększenia wydajności wykorzystania energii);
 • uznanie i nagradzanie;
 • zachęcanie do zgłaszania zauważonych niezgodności systemu zarządzania energią.

Kluczowe cechy charakterystyczne działań wpływających na wynik energetyczny są identyfikowane, mierzone, monitorowane i analizowane w odstępach rocznych.

Ustalane na ich podstawie mierzalne cele energetyczne, określane rokrocznie przez kierownictwo Spółki, są do wglądu wszystkich stron zainteresowanych.

Osoby pracujące pod nadzorem Spółki znają i stosują niniejszą Politykę Energetyczną i zasady zawarte w dokumentacji dotyczącej zarządzania energią.

W imieniu Spółki deklarujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

Wrocław, 24.11.2022

Jaromir Salamonowicz